Profielschets wijkgemeente De Brug

ALGEMEEN

De wijkgemeente 'De Brug' is gelegen in het zuidoostelijk deel van Amersfoort en bestaat uit de wijken Randenbroek, Schuilenburg en een deel van het Vermeerkwartier. Deze wijken zijn tussen 1930 en 1985 gebouwd. De laatste jaren vind er op diverse plaatsen renovatie en nieuwbouw plaats.  Het totaal aantal inwoners is ongeveer 12.000. De wijken vormen met elkaar een bont geheel door het verschil in bewoners, gemiddeld inkomen en sociale cohesie. Wijkgemeente 'De Brug' is een van de negen wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Amersfoort (PGA). Ook de Evangelisch-Lutherse gemeente is deel van de PGA. Daarnaast is er een buitengewone wijkgemeente, de Johanneskerk gemeente, een samenwerkingsverband tussen Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnig Hervormden.


Wijkgemeente 'De Brug' is gesticht in de beginjaren '60. De eerste predikant was ds. Ph. Loggers (van september 1962 tot oktober 1980). Hij werd in mei 1981 opgevolgd door ds. W.E. Steenbeek, die per 1 maart 1993 gebruik maakte van de mogelijkheid tot vervroegde uittreding. In oktober 1993 deed ds. L.M. Vreugdenhil zijn intrede in de wijkgemeente. Na een ziekbed van een jaar is ds. Vreugdenhil in september 2001 helaas overleden. In juni 2003 deed dr. A.J. Plaisier zijn intrede en heeft wijkgemeente De Brug tot 2008, toen hij als scriba aan de synode van de PKN werd verbonden. In september 2010 is ds. H.G.J. van Dolder vanuit Rotterdam-Delfshaven gekomen. Hij is tot september 2018 werkzaam geweest in De Brug.


In de periode 2003-2008 is onder leiding van dr. Arjan Plaisier een basis gelegd voor een onderscheiden identiteit van De Brug in het bredere palet van de PGA. Kenmerkend voor De Brug zijn de openheid, de veelkleurigheid en de ruimte om vanuit een duidelijke basis nieuwe vormen te zoeken om in gesprek te blijven met de cultuur en samenleving. Deze vorm van gemeentezijn heeft er voor gezorgd dat de vermindering van het aantal gemeenteleden, door overlijden en door vertrek naar elders, werd opgevangen. Uiteindelijk resulteerde dit in een kleine stijging van het aantal gemeenteleden de periode 2010-2018 is met ds. Hans van Dolder ingezet op een verdere ontwikkeling van dit profiel, specifiek door in te zetten op jonge gezinnen en het missionaire werk. In de afgelopen jaren is het aantal gemeenteleden, met name door vergrijzing licht gedaald. Wel is er sprake van een toenemend aantal jonge leden/jonge gezinnen.


Per 1 januari 2019 telde de wijkgemeente 1063 actieve leden. Hiervan is 47% belijdend lid. Het aantal pastorale eenheden bedraagt 655. De Brug heeft 1,15 fte formatieruimte. Speciaal voor de groep leden van 75 jaar en ouder is sinds 2000 een ouderenpastor/ bijstand in het pastoraat werkzaam voor twee dagen per week. Op dit moment is dat ds. D.J. van Wageningen.


De kerkelijke activiteiten vinden voornamelijk plaats in het kerkelijk centrum 'De Brug'. Dit in 1970-71 gerealiseerde gebouw heeft een kerkzaal met 350 zitplaatsen. Door middel van een schuifwand kan de kerkzaal met nogmaals 110 zitplaatsen worden uitgebreid. Dit gebeurt voornamelijk bij bijzondere diensten. Daarnaast is er een aantal nevenzalen. Het centrum is opgezet als een multifunctioneel gebouw, dat doordeweeks ook actief wordt verhuurd voor diverse activiteiten.
De meeste activiteiten ten behoeve van de verhuur en het schoonhouden van het gebouw worden door vrijwilligers uitgevoerd. De Brug heeft ten behoeve van allerlei coördinerende werkzaamheden in totaal 22 kosters-uren beschikbaar.


EREDIENST
De zondagse eredienst is gefundeerd op een Bijbelse prediking waarin de persoonlijke relatie met Christus, van zowel predikant als gemeente, centraal staat. Daarbij gaat zoveel mogelijk de eigen predikant voor. Er wordt doorgaans gebruik gemaakt van de NBV. Er wordt voornamelijk gezongen uit het Liedboek ‘Zingen en bidden in huis en kerk’, de Evangelische Liedbundel, Op Toonhoogte, Hemelhoog en Opwekking. Wekelijks wordt een door het combo gekozen kinderlied gezongen. De muzikale begeleiding in de dienst vindt plaats door organist en een combo.


Ongeveer 250 mensen bezoeken zondags de dienst. Bij bijzondere diensten is dit aantal hoger en kan dit oplopen tot 400. Zowel voor als na de dienst is de wijkpredikant in de hal van de kerk aanwezig, met de dienstdoende ambtsdragers, ter bevordering van de (pastorale) contacten.
Bij binnenkomst in de hal zijn leden van het welkomstteam aanwezig om de gemeenteleden welkom te heten. De aandacht is met name gericht op gasten die de diensten voor de eerste keer meemaken.


Na afloop van de kerkdienst is er gelegenheid samen met de leden van het voorbedeteam voorbede of dank-zegging te doen voor bijzondere gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden. Voor de kerkdienst is er gelegenheid in het voorbedeboek aan te geven welke voorbede men in de dienst wenst. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffie drinken en ontmoeting in de hal van De Brug.


SACRAMENTEN
Zowel doop- als avondmaalsdiensten worden ongeveer vijf maal per jaar gehouden. De avondmaalsviering vindt plaats in een kring langs de wanden van de kerkzaal. Het aantal deelnemers ligt rond de 175. Voor de viering van het Heilig Avondmaal worden uitgenodigd 'allen die de Gastheer kennen'. De kinderen uit de twee oudste groepen van de kindernevendienst nemen ook deel aan het avondmaal.
Op de zaterdagmiddag voorafgaand aan de avondmaalsdienst organiseren de diakenen een dienst met bediening van het avondmaal voor diegenen voor wie het bijwonen van de gewone dienst bezwaarlijk is. Deze ‘avondmaalsviering in kleine kring’ gebeurt zittend aan tafel.


DE KERKENRAAD
De kerkenraad telt momenteel 14 leden (7 vrouwen en 7 mannen) en bestaat uit een voorzitter, een scriba, 5 ouderlingen, 2 kerkrentmeesters en 5 diakenen. De kerkenraad heeft een overlegmodel waarin een deel maandelijks vergadert (de smalle kerkenraad) en in ieder geval driemaal per jaar met alle leden. De smalle kerkenraad bespreekt lopende zaken, onderwerpen rondom visie en beleid worden besproken in de brede kerkenraad. Binnen de kerkenraad is de jeugd vertegenwoordigd door de jeugdouderling. Daarnaast is een van de ouderlingen specifiek betrokken op jonge gezinnen.


ORGANISATIESTRUCTUUR
Tot op heden werkt De Brug met ‘tafels’, waarin beleid wordt voorbereid en onderling wordt afgestemd. Vanuit iedere tafel is er vertegenwoordiging naar de kerkenraad waar beleid wordt besproken en vastgesteld, in samenspraak met de betreffende tafel. In 2019 wordt de opzet van de tafelstructuur geëvalueerd en waar nodig aangepast. In totaal zijn er zeven tafels: pastoraat, diaconie, kerkrentmeesters, ‘jong’, zending, ‘groeien’ (kerk-diensten en V&T) en ‘verbinden’ (voor de afstemming van een aantal generatiegebonden activiteiten). De pr-commissie ondersteunt de tafels .door de website te onderhouden en andere communicatie-uitingen te schrijven.

HET VRIJWILLIGERSWERK
De kerkenraad streeft er naar zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken bij het kerkenwerk. Er zijn ruim 200 vrijwillig(st)ers beschikbaar voor het verrichten van de diverse taken. Wij denken onder andere aan het team van pastorale medewerkers, de kerkrentmeesterlijke medewerkers, de diaconale medewerkers en de wijkpenningmeesters.


DIACONAAT / ZENDING
Het beleid van de diaconie is gericht op het vormen van een open diaconale gemeente, waarin de gemeenteleden zich bewust worden van de noden om ons heen, zowel plaatselijk als landelijk en wereldwijd. Als prioriteiten worden beschouwd: de zorg voor vluchtelingen en armoedebeleid. De vormgeving hiervan gebeurt zo mogelijk in samenwerking met andere wijkgemeenten en wordt gesteund en gestimuleerd door de diaconaal opbouwwerker, die is aangesteld voor de PGA.
Het ouderenpastoraat (voorheen HVD) biedt diverse vormen van vrijwillige hulpverlening en er is de zorg voor ouderen (ouderenmiddagen, de geluidsopname door de week en de autodienst).


KERKRENTMEESTERS
Voor het beheer van het kerkgebouw en alle overige stoffelijke belangen van de wijkgemeente (o.a. actie Kerk-balans) draagt de wijkraad van kerkrentmeesters de primaire verantwoordelijkheid. De wijkraad is verantwoordelijk voor het opstellen van de wijkbegroting en de jaarrekening, de kerkenraad stelt deze vast. Goedkeuring vindt plaats in de collegevergadering van kerkrentmeesters en uiteindelijk in de Algemene Kerkenraad van de PGA. De wijkgemeente beschikt over een wijkkas: giften van gemeenteleden en wijkcollecten (6 maal per jaar) zorgen voor de aanvulling. Door een goede kostenbeheersing en de stabiele inkomsten  van Kerkbalans en verhuur, is de wijk in staat jaarlijks een positief resultaat te laten zien.


GEMEENTEOPBOUW
Eenmaal per week is er een gebedsbijeenkomst in 'De Brug'. Deze heeft een open karakter. Na een korte overdenking van een Bijbelgedeelte wordt er voorbede gedaan voor Bruggemeente, personen, kerk en wereld.
Voor onderlinge ontmoeting, verdieping en pastoraat zijn er de Bruggroepen. Dat zijn groepen van ten hoogste tien mensen die één à twee keer per maand bij elkaar komen. Het totaal aantal deelnemers bedraagt ruim 125. Voor de leeftijdsgroep 20-30 is in 2018 een nieuw Bruggroep gestart met gemeenteleden die de afgelopen jaren lid zijn geworden van De Brug.


Elk jaar wordt in het programma van Vorming en Toerusting een scala aan activiteiten aangeboden. In het seizoen 2018-2019 is er voor gekozen geen losse activiteiten te organiseren, maar gezamenlijk rondom het jaarthema ‘genade’ te vieren en te leren. Dit thema wordt in vier blokken van 2-3 zondagen met een eigen deel-thema uitgewerkt en krijgt daarnaast vorm door materialen voor de Bruggroepen, pop-up-avonden, maaltijden, etc.


Eenmaal per jaar wordt een Alpha-cursus gegeven en is er bij voldoende belangstelling ook een discipelschapscursus. In 2018 is voor de eerste keer de Alpha Parenting Course georganiseerd. In 2019 staat de Alpha Parenting Teenagers Course gepland. Op kerstavond is er een kerstnachtdienst met een specifiek thema. In 2018 is een zeer succesvolle proef gedaan door de avond te beginnen met een maaltijd en workshops rondom het thema.


JEUGDWERK
De wijkgemeente kent diverse vormen van jeugdwerk voor verschillende leeftijdsgroepen. De kinderneven-dienst wordt door ongeveer 30 kinderen regelmatig bezocht. Voor kinderen van 8-12 is er op vrijdagavond daarnaast ‘Bruggenbouwers’. Voor kinderen uit groep 7 en 8 wordt op maandagmiddag catechisatie aangeboden. Voor wie van zingen houdt is er Happy Songs, een kinderkoor voor iedereen van 6-12 jaar. Voor de ongeveer 30 tieners is er per leeftijdsgroep een eigen club, die ook functioneert als plek voor geloofsoverdracht. Een paar keer per jaar wordt voor alle tieners een gezamenlijke activiteit georganiseerd, zoals een kamp.


DAARNAAST…

  • is er na afloop van iedere dienst koffie drinken in de hal;
  • worden er in de Stille Week vespers georganiseerd, waarin wordt toegeleefd naar Goede Vrijdag en Pasen.
  • Is er een damescontactgroep voor de ouderen;
  • biedt De Brug iedere zondagmorgen onderdak aan de Chinese gemeente;
  • is De Brug verbonden aan het missionaire en diaconale werk in de wijk en de stad;
  • is De Brug twee keer per maand op zondagmiddag open en biedt ‘Interval’ dan een moment van ontmoeting, niet alleen gericht op de wijkgemeente maar op alle inwoners van de wijken rond De Brug.

UITDAGINGEN
De Brug is een gemeente die op veel terreinen gelukkig goed functioneert en die gedragen wordt door een stabiele groep gemeenteleden. Maar net als veel andere gemeenten staat ook wijkgemeente De Brug voor een aantal stevige uitdagingen. Hoe blijf je een gemeente waar jong en oud zich aangesproken weet? De ontwikkeling van de laatste jaren is dat veel mensen zich thuis voelen, maar ook dat (onder meer) diverse jonge gezinnen de gemeente verlaten of overwegen dat te doen. Een andere uitdaging is de verhouding tussen betrokkenheid en belastbaarheid. Hoe kan het gemeenteleven op zo'n manier georganiseerd worden dat het voor zoveel mogelijk mensen haalbaar is een bijdrage te leveren, ook wanneer dat beperkt in tijd is? Onder beide uitdagingen klinkt de grotere vraag, die de komende jaren nadrukkelijk op de agenda zal komen te staan: wat betekent het om in deze tijd gemeente van Jezus Christus te zijn en welke consequenties heeft dat? En daarmee samenhangend bovenal de vraag: welke geloofsweg gaan we als gemeente? We willen niet louter nadenken over hoe we alles zo goed mogelijk georganiseerd krijgen, maar met elkaar proberen de weg van de Heer te gaan.

Meer informatie is beschikbaar op de sites:

  • www.brugkerk.eu of www.debrugamersfoort.nl – o.a. voor een actueel overzicht van diensten en activiteiten;
  • pkn-amersfoort.nl - voor een overzicht van de Protestantse Gemeente Amersfoort en de verschillende wijkgemeenten.Bovenstaande profielschets is ook als download (pdf) beschikbaar.

profielschets De Brug.pdf 169.5KB Apr 05, 2019 0:24 AM


bijgewerkt 05-04-2019