Collecten


Hoe werkt het

in de praktijk?

Wanneer u in de kerk komt, kunt u uw bijdragen deponeren in de aanwezige collectezakken. De groene collectezak is voor de diaconie (1e collecte) en de grijze collectezak is voor de kerkrentmeesterlijke collecten (2e collecte). Tegenwwordig is er een derde collecte voor de energiekosten van De Brug.
Het is echter veiliger en het geniet dus ook de voorkeur als u op een van de hieronder beschreven manieren wilt bijdragen. Die manieren staan u ook ter beschikking als u niet fysiek in de kerk aanwezig bent en wel wilt bijdragen aan een collecte.
Onderaan vindt u uitleg over de verantwoording van de collectebijdragen. N.B. Bijdragen aan De Brug zijn fiscaal aftrekbaar.

Geef uw bijdrage via de kerk-app

Binnen de kerk-app kunt u 'Geven' aanklikken. U komt dan in een scherm waarin u aan de daar vermelde collectedoelen een bedrag kunt geven.

Ook kunt u gebruik maken

van de QR-code:

Maak uw gift over naar de bankrekening van de diaconie
Dat rekeningnummer is NL72 SNSB 0937 0141 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Amersfoort. Vermeld daarbij dat uw gift voor wijkgemeente De Brug is en waarvoor u het wilt besteden (het collectedoel). U kunt één overmaking doen en aangeven hoe u uw bijdrage wilt verdelen over de twee doelen. Bijvoorbeeld ‘Gift zondag 12 april – De Brug, diaconaat 5 euro en kosten predikantsplaats 5 euro’. Of u maakt beide bedragen apart over. Belangrijk is dat u steeds duidelijk vermeldt hoeveel u geeft, voor welk doel u geeft en dat u vermeldt dat uw gift voor De Brug is. Verder verzoekt het kerkelijk bureau u uw bijdragen 'in de lopende maand' over te maken, ook de collectedatum te vermelden en van welke wijkgemeente u lid bent. Dat maakt de verwerking eenvoudiger.

Hoe wij de collecten verantwoorden
Na de dienst worden de collectezakken geleegd en worden het geld en collectebonnen door een diaken en een tweede diaken of collectant geteld. De totalen worden op een tellijst verantwoord. Beide personen die geteld hebben zetten hun naam en handtekening op de tellijst. In de week volgend op de zondag wordt er in de kerk-app gekeken wat daar de giften zijn. De totalen van de tellijst worden elke week in de kerkapp vermeld. Dus deze vermelding is het totaal zonder de via bankrekening overgemaakte bedragen.

Daarna worden de collecten en tellijst naar het kerkelijk bureau gebracht.
Via het kerkelijke bureau worden alle opbrengsten van de collecten aan de betreffende doelen overgemaakt. Dat geldt ook voor alle bedragen die rechtstreeks aan het kerkelijk bureau worden overgemaakt. Die komen dus ook op het juiste adres terecht maar zijn niet zichtbaar in de verantwoording van onze wijkgemeente.