Kerkrentmeesters

Taken en verantwoordelijkheden
De belangrijkste taak van de kerkrentmeesters is het scheppen van de voorwaarden om alle activiteiten in De Brug ongestoord hun voortgang te laten hebben. Dat geldt voor de zondagse kerkdiensten maar ook voor alle activiteiten die doordeweeks plaatsvinden. In de kerkorde staat dat de kerkrentmeesters belast zijn met alle stoffelijke zaken, voor zover niet van diaconale aard. Het gaat hierbij om de zorg voor een goed beheer van het kerkgebouw, de pastorie en de inventaris.

Ook het personeelsbeleid behoort tot de taken van de kerkrentmeesters. We zorgen ervoor, dat de koster-beheerder, de predikanten, de organisten, de hulpkosters, de administratieve medewerkers en alle overige vrijwilligers goed kunnen functioneren. Door de grote hoeveelheid werkzaamheden kan De Brug alleen goed functioneren als de vele vrijwilligers ieder voor zich hun steentje bijdragen. We zijn daar erg dankbaar voor.


Begroting, wijkkas
Natuurlijk vindt dit alles noodzakelijkerwijs zijn basis in een solide begroting. Deze wordt jaarlijks door de kerkrentmeesters gemaakt. Na akkoordbevinding wordt de uitvoering ervan eveneens bewaakt door de kerkrentmeesters. Een belangrijke bron voor een solide begroting is de actie kerkbalans. Uit de opbrengst hiervan worden de grootste kostenposten betaald. Via de wijkkas worden ook veel uitgaven gedaan. Die zijn van minder grote omvang, maar wel heel belangrijk voor het functioneren van de Brug als kerkelijke gemeente.


Voor de wijkkas wordt jaarlijks een actie gehouden. Ook wordt regelmatig voor diverse concrete doelen gecollecteerd. Het is fijn dat gemeenteleden ook bijdragen door spontaan een gift voor de wijkkas te bestemmen.

De opbrengsten uit de verhuur vormen een noodzakelijke aanvulling om alle kosten te kunnen betalen. De opbrengst uit de verhuur is absoluut noodzakelijk om een sluitende begroting te krijgen. Met een sluitende begroting kunnen alle activiteiten hun doorgang vinden. Daar streven we met zijn allen naar.


giften

Kerkbalans: NL25 INGB 0005 1344 59 t.n.v. Kerkelijke bijdrage PGA, Amersfoort.
Wijkkas: NL09 INGB 0000 6423 86 t.n.v. Wijkgemeente De Brug, Amersfoort.